Åpenhetsloven

 

Vi i Sigurd og Ola Grimstad AS har forpliktet oss til å handle i samsvar med lovverket og bidra til åpenhet og respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

I henhold til Åpenhetsloven utfører vi aktsomhetsvurderinger som er i tråd med OECDs retningslinjer. Gjennom disse vurderingene kan vi identifiserer og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold knyttet til vår drift, tjenester og leverandørkjede. Vi iverksetter også nødvendige tiltak for å stanse, forebygge eller begrense slike negative konsekvenser basert på våre prioriteringer og vurderinger. Vi følger opp implementeringen av tiltakene og kommuniserer med berørte interessenter og rettighetshavere om hvordan vi håndterer negative konsekvenser og arbeider for gjenoppretting og erstatning der det er nødvendig.

I tråd med Åpenhetslovens § 5 offentliggjør vi en redegjørelse for våre aktsomhetsvurderinger. Denne redegjørelsen inkluderer en generell beskrivelse av vår organisasjon, driftsområde, retningslinjer og rutiner for håndtering av faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi informerer også om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko vi har identifisert gjennom våre aktsomhetsvurderinger. Videre deler vi informasjon om de tiltakene vi har iverksatt eller planlegger å iverksette for å håndtere slike konsekvenser, samt resultatene eller forventede resultater av disse tiltakene.

Vi oppdaterer og offentliggjør vår redegjørelse innen 30. juni hvert år, samt ved vesentlige endringer i våre risikovurderinger. Redegjørelsen tilgjengeliggjøres på våre nettsider. Vi opplyser om tilgjengeligheten av redegjørelsen i vår årsberetning.

Vi er bevisst på vårt samfunnsansvar for åpenhet og ansvarlig drift, og har forpliktet oss til å etterleve kravene i Åpenhetsloven. På bakgrunn av dette arbeider vi kontinuerlig for å sikre at våre aktsomhetsvurderinger og redegjørelser er tilstrekkelig grundige, oppdaterte og i samsvar med lovens krav.

Det er verdt å merke seg at Sigurd og Ola Grimstad AS er medlem av Norges Lastebileierforbund (NLF), og er sertifisert som KMV (Kvalitet og Miljø på Vei) bedrift og som Fairtransport bedrift.

Har dere spørsmål om vårt arbeid med Åpenhetsloven eller ønsker mer informasjon, er du velkommen til å kontakte oss på firmapost@grimstadas.no.

 

Våre retningslinjer

 

Årsrapport 2023